2/10/2023 Αποτελέσματα ελέγχου αιτήσεων απαλλαγής τελών φοίτησης 2023-2024


Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. επικυρώθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων απαλλαγής τελών φοίτησης των υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με βάση τα οριζόμενα στις με αριθμ. 108990/Ζ1/08-09-2022 (Φ.Ε.Κ. 4899/Β΄/16-09-2022) και 104375/Ζ1/29-08-2022 (Φ.Ε.Κ. 4659/Β΄/05-09-2022) Υ.Α.

 

Α/Α

Αρ. Αίτησης Απαλλαγής

Έλεγχος

Δικαιούχος

1

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/3682/204/6

Βαθμός πτυχίου > 7,5

Ηλικία <26

Άγαμος/η

Μ.Ο Φ.Ε < 6.664 €

ΝΑΙ

2

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/3683/205/7

Ηλικία <26

Μ.Ο Φ.Ε > 6.664 €

ΟΧΙ

3

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/3684/206/8

Βαθμός πτυχίου < 7,5

Ηλικία >26

ΟΧΙ

4

ΔΠΘ/ΕΦ/ΜΕΤΠΑΕΓ/5695/289/11

Ηλικία <26

Μ.Ο Φ.Ε > 6.664 €

ΟΧΙ