Αντικείμενο


Αντικείμενο

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο» των Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ. και του Ε.Κ.Π.Α., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της φιλολογικής και ιστορικής παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών όσο και στην ανάπτυξη ειδικής επιστημονικής ερευνάς.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποβλέπει: στο πλαίσιο του Β’ κύκλου σπουδών, πρώτον, στη διεύρυνση των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και τη μεγαλύτερη εξειδίκευση τους στις βασικές και τις επιμέρους ειδικεύσεις της φιλολογικής και ιστορικής επιστήμης, δεύτερον, στην προπαρασκευή τους για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Μέσω του Προγράμματος επιδιώκεται εξάλλου η ενίσχυση των Παπυρολογικών, Παλαιογραφικών και Επιγραφικών Σπουδών με έμφαση στα λογοτεχνικά κείμενα, καθώς και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένους επιστήμονες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο», που υποστηρίζεται από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. και το Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α., έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη συστηματική και ενδελεχή μελέτη των κειμένων της ελληνικής αρχαιότητας, κυρίως λογοτεχνικών, που παραδίδονται σε πάπυρο και άλλους συναφείς φορείς γραφής (όστρακα, ξύλινες πινακίδες, υφάσματα κ.λπ.), χειρόγραφα και επιγραφές. Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι να παρέχει ποιοτική και υψηλού επιπέδου επιστημονική γνώση που αφορά στα γνωστικά πεδία της Παπυρολογίας, της Παλαιογραφίας και της Επιγραφικής. Μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων γνωστικών δεξιοτήτων, όπως είναι η ευχέρεια στην ανάγνωση και μελέτη των κειμένων που διασώζονται σε παπύρους, χειρόγραφα και επιγραφές, η κατανόηση του τρόπου αξιοποίησης των ως άνω διασωζόμενων κειμένων για τη μελέτη του αρχαίου κόσμου, της γλώσσας, της γραμματείας και της ιστορίας του, η χρήση συναφών τεχνολογικών μέσων και βάσεων δεδομένων, η ικανότητα μελέτης νέων κειμένων.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο» έχει ως απώτερο στόχο την κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν την εκπαίδευση, τα ερευνητικά ιδρύματα, τη δημόσια διοίκηση, τους πολιτιστικούς φορείς και τα πανεπιστήμια, θα είναι σε θέση να εκπονήσουν διδακτορικές διατριβές στον χώρο της Παπυρολογίας, της Παλαιογραφίας και της Επιγραφικής καθώς και της ευρύτερης Κλασικής Φιλολογίας και Ιστορίας, και θα ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία του Ε.Κ.Π.Α. και του Δ.Π.Θ. με την προώθηση της έρευνας και τη δημοσιοποίησή της. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο» συμβάλλει επιπλέον στον σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων (π.χ. με την ανάπτυξη σχετικών ψηφιακών εργαλείων) και στην επικαιροποίηση της γνώσης παλαιών αποφοίτων αρχαιογνωστικών τμημάτων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.