Όργανα διοίκησης


Αρμόδια Όργανα για την ίδρυση ή τροποποίηση, οργάνωση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

 1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος.
 2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.). του ιδρύματος.
 3. Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
 4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)
 5. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.)

Η κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) είναι να εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Συγκροτεί Επιτροπές για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και εγκρίνει την εγγραφή αυτών στο Δ.Π.Μ.Σ.
 2. Αναθέτει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ.,
 3. Εισηγείται προς τη Σύγκλητο την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και την παράταση της διάρκειας του Δ.Π.Μ.Σ.
 4. Συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές για την εξέταση των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών και ορίζει τον επιβλέποντα ανά εργασία.
 5. Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ., στ) εγκρίνει τον απολογισμό του Δ.Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.).

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή αρμόδιων οργάνων των συνεργαζόμενων φορέων. Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) είναι εννεαμελής και αποτελείται από 4 μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α και 3 μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.

1. Παπαθωμάς Αμφιλόχιος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας – Παπυρολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

2. Θωμά Μαριάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

3. Κορολή Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

4. Καναβού Νικολέττα, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

5. Ιωαννίδου Χαρίκλεια, Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, με έμφαση στην Παπυρολογία, του Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.

6. Μπουσές Σταμάτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας – Παπυρολογίας του Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.

7. Κωνσταντινίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Πρώιμης Βυζαντινής Φιλολογίας του Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.


Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και ιδίως:

 1. Καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Δ.Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του, εφόσον το Δ.Π.Μ.Σ. διαθέτει πόρους σύμφωνα με το άρθρο 84, και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).
 2. Καταρτίζει τον απολογισμό του προγράμματος και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών.
 3. Εγκρίνει τη διενέργεια δαπανών του Δ.Π.Μ.Σ.
 4. Εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών ή μη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. και τον Κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.
 5. Εισηγείται προς την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών την κατανομή του διδακτικού έργου, καθώς και την ανάθεση διδακτικού έργου στις κατηγορίες διδασκόντων του άρθρου 83.
 6. Εισηγείται προς την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Δ.Π.Μ.Σ.,
 7. Καταρτίζει σχέδιο για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών, το οποίο υποβάλλει προς την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών,
 8. Εισηγείται προς την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών την ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών.

Τα μέλη της Σ.Ε. καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών. Αποτελείται από τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. και τέσσερα (4) από τα μέλη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών:

1. Ιωαννίδου Χαρίκλεια, Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, με έμφαση στην Παπυρολογία, του Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.

2. Μπουσές Σταμάτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας – Παπυρολογίας του Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.

3. Κωνσταντινίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Πρώιμης Βυζαντινής Φιλολογίας του Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.

4. Παπαθωμάς Αμφιλόχιος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας – Παπυρολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

5. Θωμά Μαριάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.


Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Ιωαννίδου Χαρίκλεια, Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, με έμφαση στην Παπυρολογία, του Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. Ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών για διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Δ.Π.Μ.Σ.. Ο απολογισμός κατατίθεται στο επισπεύδον Τμήμα, στο οποίο ανήκει το Δ.Π.Μ.Σ.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Προεδρεύει της Σ.Ε., καθώς και της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, του Δ.Π.Μ.Σ., συντάσσει την ημερήσια διάταξη και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της.
 2. Εισηγείται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. προς την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών,
 3. Εισηγείται προς τη Σ.Ε. και τα λοιπά όργανα του Δ.Π.Μ.Σ. και των δύο Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ.
 4. Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 234 και ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες. Ως Επιστημονικά Υπεύθυνος του αντίστοιχου έργου εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Επιπλέον, ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του και παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του.
 5. Παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ. και του Εσωτερικού Κανονισμού μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ.Π.Μ.Σ.
 6. Ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ.