Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2024-2025


Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. και το Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και ο αριθμός των εισακτέων σε εβδομήντα (70) ανά έτος. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 4.400 ευρώ. Η καταβολή των διδάκτρων θα γίνεται εφάπαξ ή σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου των τεσσάρων (4) εξαμήνων.

Η διδασκαλία γίνεται υποχρεωτικά με την σύγχρονη μέθοδο (δηλ. σε πραγματικό χρόνο) με συνδυασμό διαλέξεων και σεμιναρίων. Προβλέπεται και διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των διδασκόντων ή των μεταπτυχιακών φοιτητών. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει η μέγιστη μέριμνα για τους φοιτητές με δυσκολίες, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν απρόσκοπτα τα μαθήματα.

Αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται δεκτές από απόφοιτους Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχολής (υπό προϋποθέσεις) από 6/6/2024 έως και 30/8/2024 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο scripts@helit.duth.gr

Επιπλέον, όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στις διατάξεις του Άρθρου 86 του Ν. 4957/2022 καλούνται να επισυνάψουν και αίτηση για απαλλαγή τελών φοίτησης προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα δωρεάν φοίτησης.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη, ώστε να καταρτιστεί ο τελικός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων και να ακολουθήσει η διαδικασία εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ.

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 – GDPR) και του Ν. 4624/2019.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τελεί υπό την αίρεση έκδοσης σχετικών αποφάσεων του αρμοδίου φορέα.

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2024-2025 πατήστε ΕΔΩ.

Για την αίτηση υποψηφιότητας πατήστε ΕΔΩ.

 

Τηλ: 25310-39916, 6947303168

Email: scripts@helit.duth.gr