Χρήσιμα Έντυπα – Αιτήσεις


Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. έχει συντάξει τα παρακάτω πρότυπα εντύπων και αιτήσεων, για να διευκολύνει την επικοινωνία των αιτημάτων σας.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

8 ΣΕΠ 2022 ΔΠΘ-ΔΑΘ-1676-82 Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για τη χορήγηση δικαιώματος δωρεάν φοίτησης σε Π.Μ.Σ κατά το ακ. έτος 2022-2023.

19 ΣΕΠ 2022 ΔΠΘ-ΔΑΘ-3797-201 Ρύθμιση θεμάτων διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε ΠΜΣ

2 ΑΥΓ 2023 ΔΠΘ-ΕΦ-61324-3149 Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για τη χορήγηση δικαιώματος δωρεάν φοίτησης σε Π.Μ.Σ κατά το ακ. έτος 2023-2024.

13 ΜΑΙ 2024 ΔΠΘ-ΕΦ-44520-1694 Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για τη χορήγηση δικαιώματος δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση Ψ7ΝΡ46ΜΤΛ6-ΠΜΝ