1/4/2024 Όρκος Διπλωματούχου


Η Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ., στην υπ’ αριθμ. 5 / 15-3-2024 συνεδρίασή της, έπειτα από σχετική συζήτηση του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το συνημμμέν0 όρκο που θα αναγιγνώσκεται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κατά την ανακήρυξή του ως άξιου του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και την απονομή στον ίδιο του Διπλώματος αυτού η οποία θα γίνεται σε ειδική τελετή που πραγματοποιείται στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.