6/6/2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2022-2023


Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. και το Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ» που ξεκινά από το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και ο αριθμός των εισακτέων σε εβδομήντα (70) ανά έτος. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 4.400 ευρώ. Η καταβολή των διδάκτρων θα γίνεται εφάπαξ ή σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου των τεσσάρων (4) εξαμήνων.

Το εκπαιδευτικό έργο διαρθρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις (3) εβδομάδες εξετάσεων. Η διδασκαλία γίνεται υποχρεωτικά με τη σύγχρονη μέθοδο (δηλ. σε πραγματικό χρόνο). Το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των μαθημάτων μπορούν να πραγματοποιηθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αναλόγως προς τις συνθήκες και τις αποφάσεις του διδάσκοντος ή τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διεξάγεται μέσω των εκάστοτε ηλεκτρονικών εφαρμογών που διαθέτει το Δ.Π.Θ. και το Ε.Κ.Π.Α.

Αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται δεκτές από απόφοιτους Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχολής (υπό προϋποθέσεις) από 6/6/2022 έως και 30/9/2022, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο scripts@helit.duth.gr

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη, ώστε να καταρτιστεί ο τελικός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων και να ακολουθήσει η διαδικασία εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ.

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 – GDPR) και του Ν. 4624/2019.

Για την προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών 2022-2023 πατήστε ΕΔΩ.

Για την αίτηση υποψηφιότητας πατήστε ΕΔΩ.

Τηλ: 25310-39916, 6947303168                            Email: scripts@helit.duth.gr