Μαθησιακά αποτελέσματα


Το Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή» εκπαιδεύει τους φοιτητές να γίνουν ειδικοί στη μελέτη κειμένων γραμμένων στα ελληνικά σε παπύρους, χειρόγραφα, επιγραφές και συναφή υλικά. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει ποιοτική και υψηλού επιπέδου επιστημονική γνώση που αφορά στα γνωστικά πεδία της Παπυρολογίας, της Παλαιογραφίας και της Επιγραφικής μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων γνωστικών δεξιοτήτων, όπως:

 1. Ευχέρεια στην ανάγνωση και μελέτη των κειμένων που διασώζονται σε παπύρους, χειρόγραφα και επιγραφές.
 2. Ερμηνεία των δεδομένων από τα κείμενα με ορθό επιστημονικό τρόπο.
 3. Κατανόηση του τρόπου αξιοποίησης των ως άνω διασωζόμενων κειμένων για τη μελέτη του αρχαίου κόσμου, της γλώσσας, της γραμματείας και της ιστορίας του.
 4. Χρήση συναφών τεχνολογικών μέσων και βάσεων δεδομένων.
 5. Ικανότητα μελέτης νέων κειμένων.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν:

 • αναπτύξει μια βαθύτερη γνώση του κλάδου των Κλασικών σπουδών που θα επιλέξουν και του κριτικού διαλόγου που γίνεται μέσα σε αυτόν.
 • καταλήξει σε εννοιολογική κατανόηση που επιτρέπει την αξιολόγηση της τρέχουσας έρευνας και των μεθοδολογιών που εφαρμόζει.
 • αποκτήσει και ενοποιήσει τις γλωσσικές, τεχνικές και βοηθητικές δεξιότητες που είναι κατάλληλες για την έρευνα στον επιλεγμένο επιστημονικό κλάδο.
 • επιδείξει ανεξάρτητη κριτική ικανότητα, με βάση την προσωπική τους έρευνα.
 • παρουσιάσει τις δικές τους ιδέες σε ένα δημόσιο forum και να έχουν μάθει να συμβάλλουν εποικοδομητικά στο διεθνή χώρο.

Αναλυτικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, κάθε φοιτητής αναμένεται να έχει:

 • εξειδικεύσει και να εφαρμόσει γνώσεις στον συγκεκριμένο τομέα των κλασικών γλωσσών και λογοτεχνιών.
 • αναπτύξει άρτια επιστημονική προσέγγιση στις κοινωνίες και τους αρχαίους πολιτισμούς που έδρασαν οι Έλληνες.
 • ολοκληρώσει με επιτυχία ατομικές ερευνητικές εργασίες στον τομέα των κλασικών σπουδών και παρουσιάσει τα αποτελέσματα.
 • αποκτήσει και αναπτύξει γενικές δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαγγελματικό περιβάλλον.
 • αναπτύξει την επιστημονική προσέγγιση στην κλασική φιλολογία με επίκεντρο την έρευνα.
 • αποκτήσει τις απαραίτητες ικανότητες για να διδάσκει αποτελεσματικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στον τομέα των Αρχαίων Γλωσσών και Λογοτεχνίας και Ιστορίας.