Εποπτεία / Αξιολόγηση


Κατά την έναρξη των μαθημάτων ορίζεται για τον κάθε φοιτητή ένας ακαδημαϊκός σύμβουλος με τον οποίο έχει τακτικές συναντήσεις με σκοπό να εποπτεύσει, να συμβουλεύσει, να κατευθύνει και να βοηθήσει την πορεία του στο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πραγματοποιείται με γραπτές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών στο τέλος ή καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης για κάθε μάθημα ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος, ο οποίος καθορίζει και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Μετά το πέρας των μαθημάτων ορίζεται επιβλέπων καθηγητής για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας του ο οποίος αποτελεί για τον φοιτητή τον υποστηρικτικό παράγοντα που τον οδηγεί στην ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας και στην απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. Ο επιβλέπων καθηγητής παρέχει την απαραίτητη συμβουλευτική και φροντίζει να διατηρεί επικοινωνία με το φοιτητή, από το αρχικό στάδιο που προσπαθεί να καθορίσει το ερευνητικό ερώτημα και το θέμα της εργασίας έως το τελικό που πρέπει να την παρουσιάσει. Τόσο ο ακαδημαϊκός σύμβουλος όσο και ο επόπτης καθηγητής ενός φοιτητή παραμένει ο ίδιος μέχρι την περάτωση των σπουδών του. Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται σε τριμελή επιτροπή και συνοδεύεται από την προφορική παρουσίασή της. Τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τελικός βαθμός καθορίζονται από το ποσοστό κάλυψης των στόχων της εργασίας, το εύρος της βιβλιογραφικής έρευνας, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, την ανάπτυξη και οργάνωση του θέματος και την ορθότητα της εξαγωγής συμπερασμάτων.